กลุ่มบริหารแผนงาน และงบประมาณ

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนสว่างแดนดิน